Inhoudsopgave:

 1. Wat is patriarchaal gedrag?
 2. Wat betekent patriarchale samenleving?
 3. Is Nederland een patriarchaat?
 4. Wat is een matriarchale orde?
 5. Wat is de betekenis van feminisme?
 6. Wat is een patriarch?
 7. Wat is de betekenis van emancipatie?
 8. Hoe is het patriarchaat ontstaan?
 9. Welke dieren leven in een matriarchale orde?
 10. Wat betekent Matrilineair?
 11. Wat betekent hetzelfde als feminisme?
 12. Waarom we feminisme nodig hebben?
 13. Welke soorten emancipatie zijn er?
 14. Wat betekent emancipatie van de vrouw?
 15. Welke dieren leven in kleine groepen?

Wat is patriarchaal gedrag?

Patriarchaat (πατριαρχία < πατήρ patér, vader; ἀρχή arché, heerschappij) is een hypothetische maatschappijvorm waarin vaders of meer algemeen mannen een dominante rol innemen. De term is afgeleid van patriarch, de titel van een geestelijke leider van het mannelijk geslacht.

Wat betekent patriarchale samenleving?

Patriarchaat - oorspronkelijk samenlevingsvorm waarbij het gezag over de kinderen wordt uitgevoerd door de vader; in feministische betekenis maatschappij waarin mannelijke normen en waarden centraal staan. Ook patriarchaal.

Is Nederland een patriarchaat?

Nee, de Nederlandse maatschappij is niet gericht op en wordt niet overheerst door vaderfiguren. Vrouwen vervullen een net zo belangrijke rol in de samenleving als mannen. Haar rol als moeder is niet ondergeschikt aan haar rol als werkende vrouw.

Wat is een matriarchale orde?

[psychologie en sociologie] Samenleving waarin moeders in gezinnen het grootste gezag hebben en waarin ook in meer algemene zin vrouwen de dienst uitmaken. In tegenstelling tot een patriarchale samenleving, waarin mannen en vaders de boventoon voeren.

Wat is de betekenis van feminisme?

Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven naar vrouwenemancipatie.

Wat is een patriarch?

Patriarch, stamvader; (fig.) oude en wijze man met een omvangrijke kinderschaar (zie ook aartsvader); titel van de bisschop van bepaalde patriarchaten in de Oosters-Orthodoxe kerk. Patriarchaal, aartsvaderlijk (zie eveneens bij aartsvader); een patriarch (in de tweede betekenis) betreffend.

Wat is de betekenis van emancipatie?

(emancipeerde, heeft geëmancipeerd), 1. vrijstellen van het vaderlijk gezag of van voogdij, mondig verklaren; 2. ontheffen van beperkende bepalingen, gelijkstellen voor de wet; 3. vrijmaken van een drukkend gezag, zelfstandig maken of verklaren.

Hoe is het patriarchaat ontstaan?

Patriarchale maatschappijen zijn evolutionair nieuw. Ze zijn pas zo'n 12.000 jaar geleden ontstaan, met de landbouwrevolutie, toen landerijen moesten worden bewerkt met fysieke kracht en bezittingen zoals grond werden overgedragen in de mannelijke lijn.

Welke dieren leven in een matriarchale orde?

Matriarchale orde (de vrouw heeft de overheersende rol  varkens leven in een matriarchale rotte of roedel) Kolonie/kudde (grote groep van bijeen wonende of -nestelende dieren  geiten, koeien, ganzen)

Wat betekent Matrilineair?

Matrilineaire afstamming, matrilineariteit of uterine is het systeem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder. Dit in tegenstelling tot patrilineaire afstamming, waar men lid wordt van de groep van de vader.

Wat betekent hetzelfde als feminisme?

Feminisme definities Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd.

Waarom we feminisme nodig hebben?

Elke feminist lijkt er een eigen invulling aan te geven, maar het algemene achterliggende idee is het streven naar gelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen, op zowel economisch, politiek als sociaal vlak. Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd.

Welke soorten emancipatie zijn er?

Collectieve actie stond in de Nederlandse samenleving in de periode in het teken van vier emancipatiebewegingen: de antirevolutionaire beweging, de (socialistische) arbeidersbeweging, de roomskatholieke beweging en de vrouwenbeweging.

Wat betekent emancipatie van de vrouw?

Vrouwenemancipatie, het streven van vrouwen naar gelijkberechtiging met de man in maatschappij en staat.

Welke dieren leven in kleine groepen?

Grootte van de groep o.a. Walvissen,padden en ganzen leven in kleine groepen. Ook bestaan er middelgrote groepen die bestaan meestal uit minder dan honderd dieren maar meer als tien zo zoeken zwaluwen soortgenoten op voor tijdens hun tocht. Ook wolven leven in middelgrote groepen (roedel).