Inhoudsopgave:

 1. Welke kledingeisen gelden bij het werken in een fabriek waar gas kan vrijkomen?
 2. Welke PBM's gebruiken?
 3. Wie moet PBM verstrekken?
 4. Waar moeten PBM's aan voldoen?
 5. Wat zijn de inerte componenten van aardgas?
 6. Wat is Zuurstofverrijking?
 7. Welke PBM persoonlijke beschermingsmiddelen?
 8. Hoe vaak moeten de beschermingsmiddelen worden gecontroleerd?
 9. Wie is verantwoordelijk voor het dragen van PBM?
 10. Wie moet persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen?
 11. Wat is de gasdruk in Nederland?
 12. Hoe ruikt aardgas?

Welke kledingeisen gelden bij het werken in een fabriek waar gas kan vrijkomen?

Om de mogelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals werk- en bedrijfskleding, schoenen, helmen, en brillen) verplicht. Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan hoge eisen, waardoor ze voldoende comfortabel zijn en de juiste bescherming bieden.

Welke PBM's gebruiken?

De Arbowet gaat er vanuit dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten worden gebruikt wanneer veiligheids- en gezondheidsrisico's niet voldoende kunnen worden uitgesloten. In eerste instantie moet dus nagegaan worden of de risico's bij de bron kunnen worden aangepakt.

Wie moet PBM verstrekken?

De werkgever is verplicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking te stellen. De werknemer is vervolgens verplicht deze beschermingsmiddelen te gebruiken. Voordat een werkgever overgaat op het beschikbaar stellen van PBM, moet hij de arbeidshygiënische strategie volgen.

Waar moeten PBM's aan voldoen?

Een persoonlijk beschermingsmiddel moet passende bescherming geven tegen het risico waar het voor bedoeld is; Degene die het PBM gebruikt moet het werk normaal kunnen uitvoeren met een passende en zo goed mogelijke bescherming; Er moet geen risico of hinder ontstaan voor degene die het beschermingsmiddel gebruikt.

Wat zijn de inerte componenten van aardgas?

Aardgas uit het Groningse Slochteren bestaat voor 81,9% uit CH4 (methaan), voor 3,3% uit hogere gasvormige koolwaterstoffen en voor 14% uit stikstof en 0,8% kooldioxide. Aardgas van andere winplaatsen heeft vaak een andere samenstelling en bevat soms ook waterstofsulfide ("zuur gas").

Wat is Zuurstofverrijking?

filters van reduceertoestellen). Zuurstofverrijking Wanneer de natuurlijke samenstelling van de omgevingslucht (ca. 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% overige gassen) wordt veranderd, kan een gevaarlijke situatie ontstaan. ... De belangrijkste eigenschap van zuurstof is dat het verbrandingsprocessen onderhoudt.

Welke PBM persoonlijke beschermingsmiddelen?

Hieronder een lijst met verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen:
 • Adembescherming. Voorbeelden: dampmaskers, fijnstofmaskers, stofkapjes.
 • Hoofdbescherming. ...
 • Gehoorbescherming. ...
 • Valbeveiliging. ...
 • Arm- en handbescherming. ...
 • Oog- en gelaatsbescherming. ...
 • Werkkleding.

Hoe vaak moeten de beschermingsmiddelen worden gecontroleerd?

De meest gangbare herkeurtermijn voor arbeidsmiddelen en PBM's is vaak eenmaal per jaar. Toch zijn voor arbeidsmiddelen en PBM's vaak geen vaste herkeurtermijnen vastgesteld en kan er worden afgeweken van de aangegeven termijnen (mits goed onderbouwd).

Wie is verantwoordelijk voor het dragen van PBM?

De werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is de werkgever verplicht instructies te geven zodat je weet hoe je de PBM's moet gebruiken. Ook is hij verplicht toe te zien of de PBM's op de juiste manier worden gebruikt.

Wie moet persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen?

Als in het werk persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, is de werkgever verplicht om dat ter beschikking van de werknemer te stellen. De kosten hiervan zijn ten laste van de werkgever.

Wat is de gasdruk in Nederland?

Gas wordt onder hoge druk door de producenten en handelaren (shippers) in onze leidingen gebracht. De druk in ons Hogedrukgasnet (HTL) bedraagt 66 tot 80 bar(e) en in een enkel geval ook meer dan 100 bar(e).

Hoe ruikt aardgas?

De geur is niet te verwarren met iets anders. Aardgas ruikt immers naar rotte eieren. Net omdat die geur zo onaangenaam is, helpt het om eventuele lekken op te sporen. U ruikt de geur al wanneer slechts 1% aardgas zich in de lucht bevindt terwijl er pas bij 5% een risico op ontploffing is.