Inhoudsopgave:

 1. Wat heeft invloed op de Diffusiesnelheid?
 2. Welke deeltjes verplaatsen zich bij diffusie?
 3. Waardoor wordt diffusie vertraagd?
 4. Wat is osmose en diffusie?
 5. Wat is diffusie afstand?
 6. Hoe gaat diffusie sneller?
 7. Wat is diffunderen?
 8. Welke stoffen kunnen diffunderen?
 9. Waaruit bestaat het longweefsel?
 10. Wat gebeurd er bij osmose?
 11. Wat is een voorbeeld van osmose?
 12. Wat verstaan we onder het begrip diffusie?
 13. Wat is een normale diffusie?
 14. Wat is diffusie ademhaling?
 15. Wat betekent Concentratiegradient?

Wat heeft invloed op de Diffusiesnelheid?

Factoren die de diffusiesnelheid beïnvloeden zijn: temperatuur van de omgeving, concentratieverschillen, diffusieoppervlakte waarover de diffusie plaatsvind, en de afstand waarover de diffusie moet plaatsvinden.

Welke deeltjes verplaatsen zich bij diffusie?

Diffusie is het proces waarbij opgeloste stoffen in een waterig milieu zich verplaatsen (diffunderen) van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

Waardoor wordt diffusie vertraagd?

Door ziekte kan de alveolo-capillaire membraan verdikt zijn (oedeem) waardoor de diffusie vertraagd of belemmerd wordt. Vocht of ontstekings-debris in het longblaasje kan de afstand tussen bloed en gas vergroten waardoor de diffusie ook vertraagd is. Ook atelectase kan diffusie onmogelijk maken.

Wat is osmose en diffusie?

Diffusie is het stromen van opgeloste stoffen van een gebied van een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen. Osmose is diffusie van water (door een semi-permeabel membraan).

Wat is diffusie afstand?

Verplaatsing van (opgeloste) stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof. Diffusiesnelheid is afhankelijk van: de concentratieverschillen, de temperatuur, de afstand, het diffusie oppervlakte en het medium. ...

Hoe gaat diffusie sneller?

Factoren die diffusie beïnvloeden Een hogere temperatuur zal ervoor zorgen dat een deeltje meer kinetische energie krijgt, en dus sneller diffundeert. ... Belangrijk is ook de aggregatietoestand van een stof: in een gas verloopt diffusie veel sneller dan in een vloeistof.

Wat is diffunderen?

diffundere, zich verspreiden, uitvloeien], (diffundeerde, is gediffundeerd), zich vermengen, in elkaar doordringen: vloeistoffen door een dierlijk vlies heen.

Welke stoffen kunnen diffunderen?

De belangrijkste stoffen die zich in het cellichaam door middel van diffusie bewegen zijn zuurstof- en koolzuurgas, kalium en chloor ionen, melkzuur en onder bepaalde omstandigheden natrium- en calcium-ionen.

Waaruit bestaat het longweefsel?

In het bloed van de haarvaten wordt de zuurstof voor het grootste deel aan hemoglobine gebonden. Om de long ligt het longvlies, de pleura. De pleura bestaat uit twee bladen, de pleura visceralis die aan de long vastzit en de pleura parietalis die aan de binnenkant van de borstwand vastzit.

Wat gebeurd er bij osmose?

Osmose is een proces op basis van diffusie waarbij een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een zogenaamd halfdoorlatend membraan (een semipermeabele wand) stroomt, dat wel de vloeistof doorlaat maar niet de opgeloste stoffen.

Wat is een voorbeeld van osmose?

Wat heb je eigenlijk aan al die osmose Een celmembraan is semi-permeabel, wanneer je deze dus in een hypertone oplossing legt dan krimpt de cel en wanneer je hem in een hypotone oplossing legt dan groeit hij. Een plantje dat je in zout water zet zal slap gaan hangen, een ongekookt frietje in zout water krimpt.

Wat verstaan we onder het begrip diffusie?

Diffusie is de natuurlijke neiging van deeltjes zich gelijkelijk over een ruimte te verdelen, of anders gezegd de beweging van deeltjes van een plaats met hoge concentratie naar een plaats met lage concentratie.

Wat is een normale diffusie?

Het gastransport vindt plaats in de kleinste en nauwste delen van de luchtwegen (de bronchioli en de longblaasjes) op basis van concentratieverschillen. Het transport vindt plaats van hoge naar lage concentratie. Dit mechanisme van transport noemt men diffusie.

Wat is diffusie ademhaling?

De longen/ Gasuitwisseling Koolstofdioxide wordt vanuit het bloed via de haarvaatjes afgegeven aan de longblaasjes en verlaat dan met de uitademing het lichaam. Dit wordt gasuitwisseling (diffusie) genoemd.

Wat betekent Concentratiegradient?

Een concentratiegradiënt is een gradiënt in de concentratie van één of meerdere componenten, zoals atomen, moleculen of ionen, in een medium. Dat medium kan een gas, een vloeistof, een vaste stof, een glas of een plasma zijn.