Inhoudsopgave:

 1. Wat zegt een post hoc test?
 2. Welke post hoc test moet ik gebruiken?
 3. Waarom post hoc test?
 4. Wat als Levene test significant is?
 5. Hoe ANOVA interpreteren?
 6. Wat zegt een one way ANOVA?
 7. Wat doet bonferroni correctie?
 8. Waarom doe je bonferroni?
 9. Wat is post hoc informatie?
 10. Waarom is de F waarde belangrijk?
 11. Wat zijn gelijke varianties?
 12. Wat zegt de uitkomst van een t-test?
 13. Wat zegt een ANOVA tabel?
 14. Waarom Two-Way ANOVA?
 15. Wat zegt de F-waarde bij ANOVA?

Wat zegt een post hoc test?

'Post hoc' is Latijn voor 'nadien'. In de statistiek wordt 'post hoc test' als verzamelnaam gebruikt voor toetsen die uitgevoerd worden na de algemene statistische test (e.g. ANOVA) om significantie te bepalen.

Welke post hoc test moet ik gebruiken?

Om te weten welke groepen significant verschillen, kun je post-hoc-tests uitvoeren. Dit doe je door opnieuw de ANOVA uit te voeren en op 'Post Hoc' te klikken. Je moet vervolgens kiezen tussen testen voor gelijke en ongelijke varianties. Wanneer de varianties gelijk zijn wordt 'Tukey' vaak gebruikt.

Waarom post hoc test?

Als je weet dat sommige groepen significant van elkaar verschillen, kun je een post-hoc test uitvoeren om te weten welke groepen significant verschillen. De Anova zelf noemt dit ook wel: Omnibustoets.

Wat als Levene test significant is?

De Levene's Test analyseert of de variantie van beide groepen gelijk is. Dit bepaalt of je naar de bovenste of onderste rij moet kijken. Als de significantie van de Levene's Test onder de gebruikelijke . 05 ligt, wordt de nulhypothese van gelijke variantie verworpen.

Hoe ANOVA interpreteren?

Een voorbeeld van een ANOVA Het zijn altijd dit soort tabellen die je in een statistische analyse ziet en die je moet interpreteren. De berekende F-waarde wordt vergeleken met een F-waarde in de tabel. De berekende F-waarde is groter dan de F-waarde in de tabel en daarom is er een statistisch significant resultaat.

Wat zegt een one way ANOVA?

De One-way ANOVA (voluit One-way ANalysis Of VAriance) is een parametrische toetsings procedure voor het testen van hypothesen over de gemiddelden van (semi-)continue data. De ANOVA toetst of de gemiddelden van 2 of meer onafhankelijke groepen gelijk zijn.

Wat doet bonferroni correctie?

De 'Bonferroni correctie' stelt dat de α (en dus ook de p-waarde, die als statistisch significant wordt beschouwd) moet worden gedeeld door het aantal vergelijkingen waarvoor men toetst. Dus wanneer 2 uitkomsten worden getoetst, is de significantiegrens 0,05/2 = 0,025.

Waarom doe je bonferroni?

De Bonferroni-correctie (of Bonferroni-procedure) is een statistische methode ter bestrijding van het probleem van kanskapitalisatie. Een belangrijk argument tegen de Bonferroni-correctie is dat het zich alleen richt op het bestrijden van fouten van de eerste soort.

Wat is post hoc informatie?

(Lat.) = Daarna en dus daarom.

Waarom is de F waarde belangrijk?

De F-toets is een statistische toets om na te gaan of van twee normale verdelingen de varianties verschillen. De F-toets wordt gebruikt bij variantie-analyse en is een parametrische toets omdat de verdeling normaal moet zijn.

Wat zijn gelijke varianties?

Gelijke varianties is naast normaliteit een van de meest voorkomende assumpties. Hij komt in vele vormen, voornamelijk als 'Levene's toets. ​Variantie is de standaarddeviatie in het kwadraat, en geeft ons dus de mate van spreiding aan. De spreiding dient per groep die je vergelijks bij benadering gelijk te zijn.

Wat zegt de uitkomst van een t-test?

Een t-toets is een parametrische statistische toets die onder andere gebruikt kan worden om na te gaan of het (populatie)gemiddelde van een normaal verdeelde grootheid afwijkt van een bepaalde waarde, dan wel of er een verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen in de populatie.

Wat zegt een ANOVA tabel?

Met een ANOVA wil je nagaan of de variantie tussen de groepen substantieel is. Dat wil zeggen, is de variantie tussen de groepen voldoende groot om te kunnen zeggen dat de drie gemiddelden van elkaar verschillen. Immers, als de variantie tussen de groepen 0 is, dan is er ook geen verschil tussen de gemiddelden.

Waarom Two-Way ANOVA?

Je gebruikt de Two-way ANOVA als je 2 of meer groepen met elkaar wilt vergelijken in combinatie met één of meer onafhankelijke variabelen op basis van een gemiddelde. Op deze manier worden de hoofdeffecten voor elkaar en op de interactie-effecten gecontroleerd.

Wat zegt de F-waarde bij ANOVA?

Een voorbeeld van een ANOVA Het zijn altijd dit soort tabellen die je in een statistische analyse ziet en die je moet interpreteren. De berekende F-waarde wordt vergeleken met een F-waarde in de tabel. De berekende F-waarde is groter dan de F-waarde in de tabel en daarom is er een statistisch significant resultaat.