Inhoudsopgave:

 1. Kan een demissionair kabinet nog beslissingen nemen?
 2. Kan de Tweede Kamer wetten maken?
 3. Hoe controleert de Tweede Kamer de regering?
 4. Hoelang mag iemand een lid zijn van de Eerste Kamer?
 5. Kan de Koning het kabinet ontslaan?
 6. Hoe lang kan een formatie duren?
 7. Is betrokken bij de totstandkoming van een wet?
 8. Wie controleert wie in de regering?
 9. Hoe wordt de regering gecontroleerd?
 10. Wie vertegenwoordigt de Eerste Kamer?
 11. Kan een Tweede Kamerlid ook Eerste Kamerlid zijn?
 12. Kan de Koning ontslagen worden?
 13. Wat is een bewindslieden?
 14. Hoe lang duurt de formatie 2021?

Kan een demissionair kabinet nog beslissingen nemen?

Zuiver juridisch is een demissionair kabinet volledig bevoegd: het kan wetsvoorstellen indienen, besluiten nemen, Nederland in het buitenland vertegenwoordigen. Wel is er een algemeen idee dat zo'n kabinet zich moet beperken tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn.

Kan de Tweede Kamer wetten maken?

De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en wetten maken. ... De regering is verplicht om beide Kamers te informeren. De Kamers kunnen zo de regering goed controleren. Deze informatieplicht is vastgelegd in de Grondwet.

Hoe controleert de Tweede Kamer de regering?

Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Eerste en Tweede Kamer hebben daarom het recht om een onderzoek naar een bepaalde zaak in te stellen. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben.

Hoelang mag iemand een lid zijn van de Eerste Kamer?

De kiezers kiezen de leden van beide kamers voor vier jaar.

Kan de Koning het kabinet ontslaan?

Artikel 43 van de Grondwet stelt dat benoeming en ontslag van alle ministers, inclusief de minister-president, geschiedt bij koninklijk besluit. Dit besluit is een beslissing van de regering. Het is dus geen zelfstandige beslissing van de Koning. De Koning zet alleen maar zijn handtekening onder het koninklijk besluit.

Hoe lang kan een formatie duren?

Kabinetsformaties in Nederland duren langer dan in andere landen. De langste formatie was de kabinetsformatie in 20 dagen duurde. De duur van formaties wordt beïnvloed door of het na verkiezingen plaatsvindt, hoeveel partijen er zijn en hoe gefragmenteerd die partijen zijn.

Is betrokken bij de totstandkoming van een wet?

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer (wetgevende macht). Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Daartussen ligt een vast aantal stappen, die alle wetsvoorstellen moeten doorlopen.

Wie controleert wie in de regering?

Het parlement (de Staten-Generaal) controleert de regering. Ministers leggen in het parlement verantwoording af over hun beleid.

Hoe wordt de regering gecontroleerd?

In Nederland bestaat de regering uit het staatshoofd (de koning) en de ministers. De ministers dragen alle verantwoordelijkheid, ook voor dingen die de koning doet en zegt. De koning is, zoals het officieel heet, onschendbaar en heeft geen feitelijke macht. De regering wordt gecontroleerd door het parlement.

Wie vertegenwoordigt de Eerste Kamer?

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie. De twaalf Provinciale Staten treden in feite als één kiescollege op.

Kan een Tweede Kamerlid ook Eerste Kamerlid zijn?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder en die niet is uitgesloten van het kiesrecht, kan lid worden van de Staten-Generaal. Hierbij geldt wel dat niemand zowel van de Eerste als de Tweede Kamerlid kan zijn.

Kan de Koning ontslagen worden?

De Koning vormt samen met de ministers de regering. Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is, en dat de ministers verantwoordelijk zijn. De Koning kan dan ook niet gedwongen worden af te treden naar aanleiding van een politieke handeling; een minister wel.

Wat is een bewindslieden?

secretaris geen onderdeel uit van de regering. De wekelijkse vergadering van de ministers (ook wel: bewindslieden) wordt de ministerraad genoemd en vindt gewoonlijk plaats op de vrijdag.

Hoe lang duurt de formatie 2021?

De coalitie werd gevormd door Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie (CU), dezelfde partijen als het voorgaande kabinet-Rutte III. De formatie duurde 299 dagen en was daarmee de langste Nederlandse kabinetsformatie.