Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn de natuurlijke systemen?
  2. Wat is het systeem?
  3. Wat heeft een ecosysteem met duurzaamheid te maken?
  4. Wat is een ander woord voor systeem?
  5. Wat gebeurt er in een informatiesysteem?
  6. Wat zijn ondersteunende ecosysteemdiensten?
  7. Wat voor informatiesystemen zijn er?

Wat zijn de natuurlijke systemen?

Een ecosysteem of oecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen, samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide.

Wat is het systeem?

Een systeem is een entiteit die is samengesteld uit meerdere kleinere, met elkaar samenhangende, of op elkaar inwerkende componenten, en die door de relaties tussen de componenten enige mate van samenhang, ordening en complexiteit vertoont. Een systeem kan iedere grootte hebben, van een enkel atoom tot het heelal.

Wat heeft een ecosysteem met duurzaamheid te maken?

De basis van duurzame ontwikkeling. De aarde is eigenlijk één groot ecosysteem. Een systeem waarin planten, dieren en de mens samenleven in de lucht, het water en de bodem van de aarde. Een systeem dat afval afbreekt, water laat verdampen, laat uitregenen en via rivieren weer in de zee brengt.

Wat is een ander woord voor systeem?

(systemen), stelsel. als synoniem van een ander trefwoord: organisatie (zn) : behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming.

Wat gebeurt er in een informatiesysteem?

Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden.

Wat zijn ondersteunende ecosysteemdiensten?

Ondersteunende diensten zijn ecosysteemfuncties die noodzakelijk zijn voor de productie van alle overige ecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn biomassaproductie, productie van atmosferische zuurstof, het vormen en vasthouden van bodems, de voedselkringloop, de waterkringloop en de natuurlijke leefomgeving.

Wat voor informatiesystemen zijn er?

Informatiesystemen kun je in een aantal groepen onderverdelen, administratieve en productie-informatiesystemen, geïntegreerde informatiesystemen, bestuurlijke informatiesystemen, documentaire informatiesystemen.