Inhoudsopgave:

 1. Wat als gedaagde niet komt opdagen?
 2. Wat is de gedaagde?
 3. Welke rechtbank moet ik zijn?
 4. Wat is het verschil tussen absolute en relatieve competentie?
 5. Wat als je niet komt opdagen bij de rechtbank?
 6. Wat gebeurd er als je niet naar de rechtbank gaat?
 7. Wie is eiser en wie is gedaagde?
 8. Hoe hoog is griffierecht?
 9. Welke rechtbank is bevoegd woonplaats?
 10. Wat zijn de verschillende rechtsgebieden?
 11. Wat is een relatieve competentie?
 12. Wat wordt verstaan onder absolute competentie?
 13. Wat als je niet voor de rechter verschijnt?
 14. Wat gebeurt er als je niet naar de rechtbank gaat?
 15. Wat gebeurt er na uitspraak rechter?

Wat als gedaagde niet komt opdagen?

Op het moment dat de gedaagde niet op de dagvaarding reageert (dat wil zeggen: niet verschijnt bij de rechter voor wie hij of zij volgens de dagvaarding had moeten verschijnen), verleent de rechter verstek tegen de gedaagde (art. 139 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wat is de gedaagde?

Wie is de gedaagde? In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht in de dagvaardingsprocedure. Tegenpartij van de eiser.

Welke rechtbank moet ik zijn?

U kunt op de website Rechtspraak.nl zien onder welke rechtbank de gemeente valt waarin u woonachtig of gevestigd bent. Maar als u weet welke rechtbank bevoegd is, weet u nog niet bij welk gerechtsgebouw uw zaak behandeld wordt. Dit is geregeld in de zogenaamde zaaksverdelingsreglementen van elke rechtbank.

Wat is het verschil tussen absolute en relatieve competentie?

De absolute competentie (ook wel: absolute bevoegdheid) regelt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde zaak. Daarnaast regelt de relatieve competentie welke rechter geografisch gezien bevoegd is om van de zaak kennis te nemen (aanhangig dient te worden gemaakt).

Wat als je niet komt opdagen bij de rechtbank?

Komt u niet opdagen op de zittingsdag voor de rechter, dan zijn er (financiële) gevolgen voor u. Of u wordt tot betaling veroordeeld, of u krijgt een gevangenisstraf, of beide. Het is niet altijd mogelijk om uitstel van de zitting in dagvaarding te vragen als u verhinderd bent.

Wat gebeurd er als je niet naar de rechtbank gaat?

Als u niet verschijnt en zich niet laat vertegenwoordigen, dan wordt de zaak buiten uw aanwezigheid afgehandeld en volgt een uitspraak bij verstek. De terechtzittingen van de rechtbanken zijn in principe openbaar.

Wie is eiser en wie is gedaagde?

Als u een dagvaarding van een particulier of organisatie heeft ontvangen, bent u gedaagde in een civiele zaak. De andere partij is de eiser. In de dagvaarding staat welke rechter de rechtszaak behandelt: de kantonrechter of de civiele rechter.

Hoe hoog is griffierecht?

Tarieven 2021
Dagvaardingszaken of verzoekschriftenGriffierecht niet-natuurlijke personen 1Griffierecht natuurlijke personen 2
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500€ 1.013€ 507
Aktes€ 132€ 132
Verzetschrift Wet Mulder€ 126€ 85

Welke rechtbank is bevoegd woonplaats?

Bij een verzoekschriftprocedure luidt de hoofdregel dat de rechtbank van de woonplaats van de verzoekende partij (of, bijvoorbeeld bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, één van hen) bevoegd is (art. 262 Rv).

Wat zijn de verschillende rechtsgebieden?

In principe zijn er maar drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Toch worden de specialisaties en aandachtsgebieden in het recht ook aangeduid als een rechtsgebied.

Wat is een relatieve competentie?

De relatieve competentie geeft geografisch gezien weer welke rechterlijke instantie zal kennisnemen van een rechtszaak. Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben over de levering van goederen, dienen beide partijen de overeenkomst na te komen op grond van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat wordt verstaan onder absolute competentie?

Absolute competentie is de term die wordt gebruikt om aan te duiden welke rechter in eerste aanleg bevoegd is om uitspraak te doen ter zake het geschil. Het uitgangspunt is dat de rechtbanken (dus niet de gerechtshoven of de Hoge Raad) in eerste aanleg kennis nemen van alle burgerlijke zaken.

Wat als je niet voor de rechter verschijnt?

Als u terecht moet staan voor een strafbaar feit, ontvangt u een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Als u niet zelf naar de zitting wilt, mag u de verdediging ook overlaten aan uw advocaat.

Wat gebeurt er als je niet naar de rechtbank gaat?

Wat gebeurt er als ik niet naar de zitting van de strafrechter ga? Als u niet bij de zitting bent, kan de rechter toch een oordeel uitspreken. De rechter behandelt uw zaak dan 'bij verstek'.

Wat gebeurt er na uitspraak rechter?

Een partij die het niet eens is met een uitspraak van de rechter in hoger beroep, kan in een civiele zaak, een bestuursrechtelijke zaak over fiscale/belasting en in een strafzaak in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. In de uitspraak staat binnen welke termijn dit mogelijk is.