Inhoudsopgave:

 1. Wat is verstening aardrijkskunde?
 2. Hoe kun je verstening tegen gaan?
 3. Wat wordt bedoeld met de drietrapsstrategie?
 4. Wat is verstening betekenis?
 5. Wat is de meest effectieve manier om de inwoners van de wijken die het meest bedreigd worden door het water op korte termijn te redden?
 6. Hoe los je wateroverlast op?
 7. Wat is een piekafvoer?
 8. Welke regio in Nederland zal het best worden beschermd tegen overstromingen?
 9. Wat wordt er bedoeld met de drietrapsstrategie?
 10. Wat houdt de drietrapsstrategie in?
 11. Wat is verstedelijking wikikids?
 12. Wat is verstedelijking gebied?

Wat is verstening aardrijkskunde?

Verstening is het bebouwd raken van natuur en landschap. ... Door de verstening neemt de opnamecapaciteit voor warmte toe. Dit heeft als gevolg dat versteende (en dus stedelijke) gebieden gaan optreden als hitte-eilanden.

Hoe kun je verstening tegen gaan?

Gemeenten en waterschappen willen de verstening van stedelijk gebied tegenaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met waterbeheer en dat er genoeg waterbergingsopties zijn in het landelijk gebied.

Wat wordt bedoeld met de drietrapsstrategie?

De drietrapsstrategie is een methode om ervoor te zorgen dat er in bebouwd gebied de juiste hoeveelheid water op de juiste plek aanwezig is. Het doel van deze strategie is om overstromingen of verdroging te voorkomen. Iedere plek heeft weer een andere strategie nodig.

Wat is verstening betekenis?

Verstening (geologie), geologisch proces waarbij organisch materiaal wordt omgezet in steen of een andere substantie. Verstening (geneeskunde) Verstening (ruimtelijke ordening), het bebouwd raken van natuur en landschap.

Wat is de meest effectieve manier om de inwoners van de wijken die het meest bedreigd worden door het water op korte termijn te redden?

Voor tijdelijke berging van water bij hoogwater wordt bijvoorbeeld op veel plekken al gebruikgemaakt van speciaal ingerichte waterbergingsgebieden. Deze gebieden staan normaal grotendeels droog om, zo nodig, maximaal benut te kunnen worden voor waterberging.

Hoe los je wateroverlast op?

Hoe voorkom je wateroverlast?
 1. Zet planten en bomen in de tuin. Planten en bomen hebben water nodig en zuigen dus grondwater op. ...
 2. Voldoende compost voor je bodem. Compost is goed voor de waterhuishouding van je bodem. ...
 3. Leg een gazon aan. ...
 4. Zorg dat het water weg kan.

Wat is een piekafvoer?

1) Hoogste afvoer tijdens of na een regenperiode. 3) Het rivierwater dat door afstroming over de oppervlakte in de bedding terechtkomt. Gewoonlijk zorgt deze toevoer voor een onregelmatig afvoerpatroon.

Welke regio in Nederland zal het best worden beschermd tegen overstromingen?

De bekendste waterkeringen zijn de 13 Deltawerken. Ze zijn Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater langs de kust. De Oosterscheldekering is het grootste en beroemdste Deltawerk. De 9 km lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater.

Wat wordt er bedoeld met de drietrapsstrategie?

De drietrapsstrategie is een methode om ervoor te zorgen dat er in bebouwd gebied de juiste hoeveelheid water op de juiste plek aanwezig is. Het doel van deze strategie is om overstromingen of verdroging te voorkomen. Iedere plek heeft weer een andere strategie nodig.

Wat houdt de drietrapsstrategie in?

De drietrapsstrategie is een maatregel om te voorkomen dat rivieren overstromen en dat water geleidelijk afgevoerd kan worden in tijden van een hoge wateraanvoer. Zo kan waterproblematiek voorkomen worden. ... Je slaat het water tijdelijk op bijvoorbeeld in retentiegebieden, maar ook in de grond.

Wat is verstedelijking wikikids?

Met urbanisatie wordt bedoeld de trek van mensen van het platteland naar (grote) steden. ... Toch bleven ze in de stad i.p.v. terug te keren naar het platteland.

Wat is verstedelijking gebied?

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking. De mate van verstedelijking wordt uitgedrukt in de urbanisatiegraad.