Inhoudsopgave:

  1. Wat is moreel bewustzijn?
  2. Wat zijn morele grenzen?
  3. Wat houdt moraliteit in?
  4. Wat is een moreel Berad?
  5. Hoe voer je een moreel beraad?

Wat is moreel bewustzijn?

Om een goed moreel besef te hebben is het nodig dat een persoon zich verantwoordelijk voelt voor het eigen gedrag, goed van kwaad kan onderscheiden en zich kan verplaatsen in een ander en ook kan invoelen hoe een ander zich kan voelen bij een situatie.

Wat zijn morele grenzen?

Preciezer uitgedrukt, moraliteit is het geheel aan regels, waarden en houdingen dat het gedrag van mensen reguleert met het oog op de belangen en het welzijn van anderen. Morele regels begrenzen de individuele vrijheid van handelen. Niet alles wat kan en wordt gewild, is ook toegestaan.

Wat houdt moraliteit in?

Moraal (of zeden) is het geheel van handelingen en gedragingen die, in een maatschappelijke context, als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op de vraag 'wat is een goede moraal?' . Een universele moraal heeft de pretentie altijd en overal te gelden.

Wat is een moreel Berad?

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Hoe voer je een moreel beraad?

Tijdens een Moreel Beraad zoeken wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is.